CV

Radna biografija (CV)

Za radnu biografiju se najčešće u praski koristi izraz CV. Ovaj naziv potiče od latinske riječi Curriculum Vitae što bi u bukvalnom prevodu značilo: tok života. Tako ovaj dokument i treba shvatiti – kao dokument koji nas prati kroz život, bilježi naše profesionalne uspone i faze obrazovnog razvoja, naša dostignuća i postignute rezultate. Upravo važnost ovog dokumenta, zahtjeva da mu posvetimo punu pažnju i odvojimo vrijeme pažljivog rada na njegovoj izradi i strukturisanju.

U najvećem broju slučajeva CV se dovodi u vezu sa prijavom na konkurs za upražnjeno radno mesto, mada ne treba zaboraviti veliku ulogu ovog dokumenta i u raznim drugim situacijama – upis na poslijediplomske studije, studijski boravak u inostranstvu, dobijanje stipendije ili prijava za praksu. Vrlo je važno znati da je neophodno posebnu pažnju posvetiti svakoj situaciji pojedinačno. U narednom tekstu bavićemo se ovim dokumentom u kontekstu prijave za upražnjeno radno mjesto.

CV ne treba shvatiti kao sredstvo koje će vam omogućiti dobijanje posla, ali svakako će vam otvoriti put ka narednom stepeniku selekcije.  Potreban vam je dokument koji će vas izdvojiti iz velikog broja prijava i zainteresovati potencijalnog poslodavca toliko da će poželjeti da Vas lično upozna. Nakon čitanja CV-ja poslodavac će pored podataka o vašim kvalifikacijama, iskustvu i sposobnostima, dobiti sliku i o vašim budućim planovima, kao i o mogućnostima vašeg uklapanja u radnu atmosferu organizacije, a što i jeste krajnji cilj procesa selekcije.

Pogledajte primjer biografije OVDJE.

U tekstu koji slijedi navešćemo neka najvažnija pravila u pisanju CV-ja koja će vam, iskreno se nadamo, biti od korsiti u sastavljanju ovog važnog dokumenta. Puno sreće!

Šta je potrebno uraditi prije izrade radne biografije?

 • Dobro razmislite o svojim karijernim ciljevima i veštinama i znanjima koja posedujete. Pre nego što počnete sa pisanjem svoje radne biografije, treba da imate vrlo jasnu ideju o svojoj profesionalnoj budućnosti i vrsti posla kojim biste željeli da se bavite.  S druge strane, CV je vaša šansa da prezentujete svoje najvrijednije veštine. Sagledavanje svega u čemu ste naročito dobri, ne samo da će vam omogućiti da napišete dobru radnu biografiju, nego će vam to biti i odlična priprema za razgovor za posao  – osećaćete se sigurnijim u ono što imate da ponudite.
 • Svaki CV mora biti prilagođen baš poslodavcu kome ste ga uputili. Iz tog razloga bitno je provjeriti informacije o preduzeću za koje ste zainteresovani – naziv i djelatnost kompanije, veličina i broj zaposlenih, vizija i misija kompanije, ključni partneri, najvažniji konkurenti, karakteristike organizacione kulture. Navedene informacije možete dobiti na sajtu kompanije, u godišnjim izvještajima, člancima u novinama, kao i od prijatelja, poznanika ili ljudi koji su trenutno zaposleni u organizaciji.
 • Pažljivo proučite oglas – opis posla, tražene vještine, znanja i sposobnosti, kako biste mogli da u svojoj radnoj biografiji istaknete upravo ono što bi od vaših stečenih znanja i veština bilo odgovarajuće zahtjevima oglasa.

Izgled radne biografije

 • Vodite računa o gramatičkim i pravopisnim pravilima.
 • CV treba da se čita brzo i lako – nemojte koristiti duge rečenice i paragrafe, već kraće rečenice sa buletima i nabrajanjima.
 • Ne pišite u prvom licu jednine, korisitite pasiv.
 • Tekst mora biti formatiran. Razmak između pasusa mora da bude ujednačen, a tekst pasusa poravnat sa obje strane.
 • Za pisanje CV-ja koristite neki od standardnih fontova. To su najćešće Times New Roman ili Arial, veličine 10 ili 12. Nemojte kombinovati različite fontove, već koristite samo jedan, za koji ste se opredijelili na početku teksta. Podnaslovi, eventualno, mogu biti za jednu veličinu fonta različiti.
 • Opcije „bold“  ili “italic” koristite umjereno, samo kada hoćete nešto da istaknete. Za njihovo korišćenje bitna je uniformisanost. Dakle, ako ste jedan podnaslov “boldirali”, onda neka svi podnaslovi budu naznačeni na taj način.
 • CV treba da bude odštampan na bijelom, kvalitetnom papiru (ne koristite papir u bojama), A4 formata. Koristite laserski štampač.
 • Za tek diplomirane studente CV ne bi trebalo da bude duži od jedne, a kasnije, sa sticanjem više iskustva, CV ne bi trebalo da prelazi dve strane. Ovdje su izuzetak profesije koje zahtjevaju nabrajanje  stručnih radova i projekata.
 • Uvijek imajte spremnu ažuriranu varijantu CV-ja na engleskom jeziku.
 • Uz CV uvijek ide propratno (motivaciono) pismo.

Format radne biografije

 • Iako u praksi postoje tri osnovna formata radne biografije (funkcionalni, hronološki i kombinovani, najčešće se koristi hronološki CV koji ćemo ovom prilikom i opisati.
 • Kod hronološkog CV-ja osnovno je pravilo da se u okviru pojedinih kategorija, relevantne informacije navode u obrnutom hronološkom redu. To znači da se uvijek posljednji stepen obrazovanja ili trenutno aktuelno zaposlenje navode na prvom mjestu, a svi raniji podaci ove vrste se navode kasnije.
 • Pravilo je da ćete na početku svoje karijere obično prvo navoditi podatke o obrazovanju, a kasnije ćete prvo navoditi radno iskustvo.

Sadržaj radne biografije

 • Lični podaci
  • Lične podatke možete staviti u gornjem levom ili desnom uglu, ili u header-u dokumenta.  Od podataka se navode: ime i prezime, adresa, broj telefona i e-mail adresa. Vodite računa da vaša e-mail adresa bude ozbiljna i profesionalna.
 • Obrazovanje
  • Podaci koji se odnose na obrazovanje običnu idu do srednje škole. Podaci o osnovnoj  školi se ne navode, osim ako u tom periodu nisu ostvareni neki izuzetni rezultati.
  • Pravilo obrnutog hronološkog reda: najpre navodite trenutno aktuelne podatke, npr. o fakultetu koji studirate ili na kom ste diplomirali, pa zatim podatke o srednjoj školi ili gimnaziji koju ste završili. Neophodno je navesti sljedeće: godinu upisa i godinu završetka, tj. godinu diplomiranja, naziv fakulteta ili škole, naziv smjera.
  • Prosečnu ocjenu navodite samo ako je izuzetna.
 • Dodatno obrazovanje i treninzi
  • Pod dodatnim obrazovanjem se podrazumijevaju svi kursevi ili seminari koje ste završili.
  • Podatke navodite po obrnutom hronološkom redu i to: godina u kojoj ste pohađali i završili kurs, naziv kursa, naziv institucije koja je organizovala isti, kao i stepen znanja ili veštine koji ste stekli ovim kursom.
 • Radno iskustvo
  • Pravilo je da se u početnim fazama profesionalne karijere radno iskustvo navodi posle obrazovanja (kasnije će biti obratno) u obrnutom hronološkom redu – period rada, naziv organizacije, mjesto, naziv pozicije (radnog mjesta); a ispod zadaci i rezultati, ali i stečena znanja i veštine.
  • Radnim iskustvom se smatra i iskustvo koje nije zabilježeno u radnoj knjižici. Dakle, posebno za tek diplomirane studente, važno je navesti sve oblike angažovanja gde je bilo moguće steći određena radna iskustva (volonterski rad, učešće u organizaciji događaja itd.)
  • Ukoliko ne postoji bogato radno iskustvo, naglasak sa stavlja na obrazovanje i detaljni prikaz obrazovnog razvoja. Ukoliko postoji radno iskustvo, obično se navode samo osnovne informacije o obrazovanju.
 • Projekti, prakse i publikacije
  • Nabrojte po tačkama sve projekte i prakse na kojima ste radili u obrnutom hronološkom redu  (projekat, pozicija, zadaci na projektu ili praksi).
  • Ukoliko ih imate, važno je da nabrojite sve relevantne publikacije i radove.
 • Lične osobine i vještine
  • Bitno je navesti sve relevatne vještine koje posedujete – rad na računaru, komunikacija, analitičnost, timski rad itd, a koje bi mogle imati značaja za radno mjesto za koje ste konkurisali.
  • Za svaku osobinu ili vještinu osmisliti konkretan primjer, što je od velikog značaja za kasniji razgovor za posao.
 • Znanje stranih jezika
  • Nabrojte jezike koje znate i procjenite kvalitet znanja (konverzicija, srednji, početni nivo, itd.). Ukoliko imate sertifikat iz znanja jezika, navedite ga, uz naznaku godine, institucije koja ga je izdala kao i stepena poznavanja jezika koji ste stekli.
  • Veoma je važno da objektivno ocjenite znanje stranog jezika, zato što se ono provjerava najčešće u samom razgovoru za posao.
 • Ostalo / Interesovanja
  • Možete nabrojati učešća na relevantnim seminarima, konferencijama ili sve ono što mislite da može biti od koristi za poziciju za koju ste konkurisali, a ne spada u neku od ranije ponuđenih kategorija.
  • Navedite svoja inetresovanja ili hobi. To može biti lično interesovanje (sport, umjetnost, književnost), a može biti i neko profesionalno interesovanje.
 • Preporuke (refrence)
 • Preporuke nisu obavezni deo CV-ja, ali mogu biti (nekada i po zahtevu poslodavca).
 • Preporuku daje osoba koja vas poznaje, sa vama je sarađivala u vašem dosadašnjem radnom i profesionalnom iskustvu i može potvrditi vaše lične i profesionalne kvalitete. Za tek diplomirane studente preporuku može dati profesor fakulteta, mentor na diplomskom radu ili irukovodilac odslušanog kursa ili treninga.
 • Pravilo je da se šalju preporuke od dve osobe (ukoliko se konkursom ne traži više). Potrebni podaci za osobu koja daje preporuku: ime, prezime, kontakt (telefon, mejl adresa).

CV u elektronskom formatu

 • CV šaljite u Word ili PDF formatu.
 • Naziv dokumenta mora da bude profesionalan, kao i mail adresa sa koje šaljete CV.
 • Ne šaljite CV i propratno pismo u „tijelu” mejla, već uvek kao dodatak (attachment). Uz poslate dokumente, u samom tijelu maila napišite propratni tekst.
 • U rubrici „subject” napišite ime pozicije za koju konkurišete ili svoje ime i prezime i poziciju za koju konkurišete.
 • Budite sigurni da je dokument „čist” (da nema viruse)!