Motivaciono pismo

Motivaciono pismo

Motivaciono pismo je dokument koji uvek prati vašu radnu biografiju (CV).  Sam naziv ovog pisma ukazuje na njegovu najvažniju svrhu – da poslodavcu dočara i ilustruje vašu motivaciju i želju da učešćem na konkursu pokušate da se zaposlite na željenom radnom mestu na kome ćete imati priliku da ostvarite svoje pune potencijale.

Treba naglasiti da je motivaciono pismo veoma važan deo svake prijave za posao i da zajedno sa radnom biografijom (CV) čini jedinstvenu celinu. Zato je neophodno odvojiti vreme i sa punom pažnjom pristupiti izradi ovog pisma. Nekada će baš ovo pismo  predstavljati nijansu koja će presuditi da vi, a ne neki drugi kandidat, stigne do narednog kruga selekcije.

Kao i CV, motivaciono pismo mora da se piše posebno za svaku organizaciju u kojoj konkurišete. Otuda je jako važno da u izradi motivacionog pisma koristite sva svoja saznanja koja ste stekli, najpre preispitivanjem sebe i svojih veština, a zatim i same kompanije u kojoj konkurišete. Potrebno je da dođete do veoma važnog zaključka o tome koja vaša znanja i veštine odgovaraju potrebama određene kompanije i u kojoj meri vaše vrednosti odgovaraju vrednostima za čije sprovođenje se zalaže određena kompanija.

Izgled pisma

 • Motivaciono pismo mora biti iskljčivo na jednoj strani. To je pravilo koga se morate prifržavati.
 • Pismo treba vizuelno lepo da izgleda, da bude formatirano, sa pravilnim razmacima između pasusa. Pismo treba da bude na A4 formatu.
 • Obično se u izradi motivacionog pisma koristi isti font i veličina fonta kao za CV – preporuka je da font bude Times New Roman ili Ariel, a veličina 10-12. Nemojte kombinovati različite fontove, već čitavo pismo napišite istim fontom za koji ste se odlučili na početku pisanja motivacionog pisma.
 • Morate biti veoma pažljivi u korišćenju opcija bold i italic. Zapravo, ove opcije treba minimalno koristiti.
 • U Headeru dokumenta možete navesti lične podatke. Na taj način će pismo izgledati kao da je pisano na memorandumu. Za ove podatke koristite font 10 ili 9;
 • Ukoliko se šalje poštom, mora biti odštampano na dobrom laserskom štampaču, na kvalitetnom belom papiru.

Stil pisanja

 • Stil pisanja motivacionog pisma s jedne strane treba da bude formalan, ali ne preterano. S druge strane treba da ima ličnu notu, ali ni tu ne treba preći granicu. Dakle, treba napisati formalno pismo, ali uz davanje nekog osobenog, ličnog pečata. Uvek imajte na umu da motivaciono pismo treba da privuče pažnju poslodavca i da vas izdvoji od ostalih kandidata koji su konkurisali na isto radno mesto.
 • Treba pisati jednostavnim i razumljivim rečnikom.
 • Rečenice treba da budu jasne i koncizne. Rečenica treba da ima 15 – 20 reči. Ukoliko je broj reči veći, pažnja čitaoca naglo opada. Preporučljiva, prosečna dužina pasusa iznosi pet rečenica.
 • Za razliku od CV-ja, motivaciono pismo se piše u prvom licu jednine. Umesto pasiva i prošlog vremena, bilo bi dobro da se u motivacionom pismu što više koristi sadašnje i buduće vreme.
 • Pokušajte da svaki pasus započnete dobro osmišljenim, efektnim rečenicama kako biste privukli pažnju čitaoca, u ovom slučaju poslodavca.

Obavezni elementi motivacionog pisma

 • Uvodni pasus ukazuje na to za koje radno mesto se prijavljujete i navodi na koji način ste saznali o upražnjenom radnom mestu (oglas, preporuka, itd.). U uvodni pasus spada i pozdrav, tako da ovaj pasus i počinjete pozdravom (“Poštovani”). Ako znate ime osobe koja je zadužena za prijem novih kandidata, oslovite je po imenu i prezimenu ili samo prezimenu.
 • Drugi  pasus pokazuje šta znate o preduzeću za koje se prijavljujete i zašto vam je baš to preduzeće interesantno, tj. kakva je vaša motivacija da se priajvite na konkurs određenog poslodavca. Ovde morate pokazati dobro poznavanje preduzeća, a u tome ćete uspeti ako prethodno pažljivo pribavite sve potrebne informacije o poslodavcu.
 • Treći pasus ukazuje zašto mislite da ste baš vi odgovarajući kandidat za to preduzeće. Ovde je važno da istaknete najvažnije stavke iz svog CV-ja, odnosno vaše ključne kvalifikacije, znanja i veštine. U ovom pasusu naglašavate na koji način vi možete doprineti kompaniji radeći na odgovarajućem radnom mestu.
 • Četvrti pasus završava vašu prijavu. U ovom pasusu, važno je da otvorite sebi mogućnost da na  intervjuu ili testiranju pokažete sve svoje veštine i znanja koje su po vama ključne za rad kod određenog poslodavca.
 • Pismo završavate pozdravnim tekstom i svojim imenom i prezimenom. Ukoliko šaljete prijavu u štampanoj formi, obavezno se potpišite.
 • Ispod potpisa ide tačka prilozi u kojoj navodite koja dokumenta prilažete.

Obavezno proverite

 • Da li je pismo pozitivno?
 • Da li je pismo originalno?
 • Da li uvod pisma motiviše na dalje čitanje?
 • Da li ste u pismu naglasili šta možete da uradite za firmu?
 • Da li je pismo gramatički ispravno?
 • Da li ste u pismu naveli tačnu adresu i ostale lične podatke?
 • Da li ste tačno naznačili za koju poziciju konkurišete?
 • Da li ste svojeručno potpisali pismo?